Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
original
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) gốc, (thuộc) nguyên bản
  • Texte original
   bản gốc
 • độc đáo
  • Pensée originale
   tư tưởng độc đáo
 • kỳ quặc
  • Caractère original
   tính khí kỳ quặc
danh từ giống đực
 • người kỳ quặc
 • bản gốc, nguyên bản
  • Copie conforme à l'original
   bản sao đúng bản gốc
 • mẫu thật
  • Portrait qui ressemble à l'original
   bức chân dung giống mẫu thật
Related search result for "original"
Comments and discussion on the word "original"