Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
repasser
Jump to user comments
nội động từ
 • ghé qua lần nữa
  • Je repasserai ce soir
   chiều nay tôi sẽ ghé qua lần nữa
 • lại qua
  • Cela repassera par mes mains
   cái đó sẽ lại qua tay tôi
 • trở lại
  • Toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs
   cả thời thơ ấu của tôi trở lại trong ký ức
ngoại động từ
 • (vượt) qua lần nữa
  • Repasser les monts
   vượt qua núi lần nữa
  • repasser un examen
   qua kỳ thi lần nữa, thi lại
 • đưa qua trở lại
  • Le bac a repassé les voyageurs
   đò đã đưa hành khách qua trở lại
 • đưa lần nữa, đưa lại
  • Repasser un plat au four
   đưa lại một đĩa thức ăn vào lò
  • repasser un plat
   đưa món ăn lần nữa
  • repasser un film
   (đưa) chiếu lại một phim
 • hồi tưởng lại, ôn lại
  • Repasser des événements dans son esprit
   ôn lại các sự kiện trong óc
  • repasser sa leçon
   ôn lại bài học
 • (thán) đùn
  • Repasser un travail à un autre
   đùn việc cho kẻ khác
 • mài, liếc
  • Repasser un couteau
   mài dao
 • là, ủi
  • Repasser son pantalon
   là quần
 • cất lại (rượu)
Related search result for "repasser"
Comments and discussion on the word "repasser"