Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avantage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • lợi, lợi ích
  • Les avantages de l'instruction
   những lợi ích của sự học
 • lợi thế
  • Profiter de son avantage
   lợi dụng lợi thế của mình
 • hân hạnh (trong các công thức lễ phép)
  • J'ai eu l'avantage de me trouver auprès de vous
   trước đây tôi đã được hân hạnh ở gần ngài
 • (hàng hải) sự thuận lợi
  • Avoir l'avantage du vent
   được thuận gió
 • (quân sự, từ cũ nghĩa cũ) thắng lợi
  • Remporter un grand avantage
   giành được thắng lợi lớn
 • (Les avantages d'une femme) nét hấp dẫn ở người đàn bà
Related search result for "avantage"
Comments and discussion on the word "avantage"