Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
brunir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhuộm nâu, làm rám nâu
  • Brunir ses cheveux
   nhuộm nâu tóc
  • Le soleil brunit la peau
   nắng làm cho da rám nâu
 • đánh bóng (kim loại), lấy màu (kim loại)
nội động từ
 • ngả màu nâu
  • Un teint qui brunit
   nước da ngả màu nâu
Related words
Related search result for "brunir"
Comments and discussion on the word "brunir"