Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
diffus
Jump to user comments
tính từ
 • tỏa lan. khuếch tán
  • Douleur diffuse
   đau tỏa lan
  • Branches diffuses
   (thực vật học) cành nhánh tỏa lan
  • Phlegmon diffus
   (y học) viêm tấy tỏa lan
  • Cheveux diffus
   (từ cũ, nghĩa cũ) tóc tỏa lan
  • Lumière diffuse
   (vật lý học) ánh sáng tỏa, ánh sáng khuếch tán
 • miên man, dài dòng
  • Style diffus
   lời văn miên man
Related words
Related search result for "diffus"
Comments and discussion on the word "diffus"