Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
less
/les/
Jump to user comments
tính từ, cấp so sánh của little
 • nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn, kém
  • less noise, please!
   ồn vừa chứ!
  • of less value
   kém giá trị hơn
  • of less importance
   kém quan trọng hơn
IDIOMS
 • may your never be less
  • mong anh không gầy đi
phó từ
 • nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn, không bằng, kém
  • speak less and listen more
   hãy nói ít nghe nhiều
  • less clever than
   không thông minh bằng
  • less hurt than frightened
   sợ nhiều hơn là đau
  • though not strong, he is none the less active
   tuy không được khoẻ nhưng nó vẫn nhanh nhẹn
danh từ
 • số lượng ít hơn, số lượng không bằng, số lượng không đầy
  • less than twenty of them remain now
   bây giờ trong bọn họ còn lại không đầy hai mươi người
  • I cannot take less
   tôi không thể lấy ít hơn
  • in less than a year
   chưa đầy một năm
IDIOMS
 • in less than no time
  • ngay lập tức
 • less of your lip!
  • hỗn vừa vừa chứ!
giới từ
 • bớt đi, lấy đi, trừ đi, kém đi
  • a year less two months
   một năm kém hai tháng
Related words
Related search result for "less"
Comments and discussion on the word "less"