Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
more
/mɔ:/
Jump to user comments
tính từ (cấp so sánh của many & much)
 • nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn
  • there are more people than usual
   có nhiều người hơn thường lệ
 • hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa
  • to need more time
   cần có thêm thì giờ
  • one more day; one day more
   thêm một ngày nữa
phó từ
 • hơn, nhiều hơn
IDIOMS
 • and what is more
  • thêm nữa, hơn nữa; quan trọng hơn, quan trọng hơn nữa
 • to be no more
  • đã chết
 • more and more
  • càng ngày càng
   • the story gets more and more exciting
    câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn
 • the more the better
  • càng nhiều càng tốt
 • more or less
  • không ít thì nhiều
  • vào khoảng, khoảng chừng, ước độ
   • one hundred more or less
    khoảng chừng một trăm, trên dưới một trăm
 • the more... the more
  • càng... càng
   • the more I know him, the more I like him
    càng biết nó tôi càng mến nó
 • more than ever
  • (xem) ever
 • not any more
  • không nữa, không còn nữa
   • I can't wait any more
    tôi không thể đợi được nữa
 • no more than
  • không hơn, không quá
   • no more than one hundred
    không quá một trăm, chỉ một trăm thôi, đúng một trăm
 • once more
  • lại một lần nữa, thêm một lần nữa
   • I should like to go and see him once more
    tôi muốn đến thăm một lần nữa
Related search result for "more"
Comments and discussion on the word "more"