Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
staple
/'steipl/
Jump to user comments
danh từ
 • đinh kẹp, má kẹp (hình chữ U); dây thép rập sách
 • ống bọc lưỡi gà (ở kèn ôboa...)
ngoại động từ
 • đóng bằng đinh kẹp; đóng (sách) bằng dây thép rập
danh từ
 • sản phẩm chủ yếu
 • nguyên vật liệu, vật liệu chưa chế biến
 • yếu tố chủ yếu
  • the staple of conversation
   chủ đề câu chuyện
 • sợi, phẩm chất sợi (bông, len, gai)
  • cotton of short staple
   bông sợi ngắn
ngoại động từ
 • lựa theo sợi, phân loại theo sợi (bông, len, gai...)
tính từ
 • chính, chủ yếu
  • staple commodities
   hàng hoá chủ yếu
  • staple food
   lương thực chủ yếu
  • staple industries
   những ngành công nghiệp chủ yếu
Related words
Related search result for "staple"
Comments and discussion on the word "staple"