Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
stable
/'steibl/
Jump to user comments
tính từ
 • vững vàng; ổn định
 • kiên định, kiên quyết
  • a stable politician
   một nhà chính trị kiên định
 • (vật lý) ổn định, bền
danh từ
 • chuồng (ngựa, bò, trâu...)
 • đàn ngựa đua (ở một chuồng nào)
 • (số nhiều) (quân sự) công tác ở chuồng ngựa
ngoại động từ
 • cho (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng
nội động từ
 • ở trong chuồng (ngựa)
 • (nghĩa bóng) nằm, ở
  • they stable where they can
   họ tìm được chỗ nào thì nằm chỗ ấy
Related words
Related search result for "stable"
Comments and discussion on the word "stable"