Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
y
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • y (i dài)
 • (toán học) ẩn số thứ hai
 • (Y) hình Y
 • (Y) (hóa học) y tri (ký hiệu)
  • axe des y
   (toán học) trục tung
  • chromosome Y
   (sinh vật học; sinh lý học) thể nhiễm sắc Y
phó từ
 • đây
  • J'y reste
   tôi ở lại đây
 • đó
  • Allez-y
   anh đến đó đi
  • J'y étais il y a plusieurs années
   mấy năm trước tôi đã ở đó
  • ça y est!
   xong rồi!
  • il y a
   xem avoir
  • y être pour quelque chose
   có tham gia ít nhiều vào đó, có trách nhiệm ít nhiều vào đó
đại từ
 • đến việc ấy, đến điều ấy, đến cái ấy, đến người ấy
  • Vous parlez de mon retour, j'y pense toujours
   anh nói đến việc tôi trở về, tôi nghĩ đến điều ấy luôn
  • Pensez-vous à elle? Je n'y pense que trop
   Anh có nghĩ đến chị ấy không? Tôi nghĩ đến chị ấy nhiều lắm chứ
 • ở đấy
  • J'aime ce club, j'y trouve de bons amis
   tôi thích câu lạc bộ ấy, tôi thấy ở đấy nhiều bạn tốt
 • vào đấy
  • Ne vous y fiez pas
   anh chớ tin vào đấy
Comments and discussion on the word "y"