Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
a
/ei, ə/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều as, a's
 • (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng rất tốt
  • his health is a
   sức khoẻ anh ta vào loại a
 • (âm nhạc) la
  • a sharp
   la thăng
  • a flat
   la giáng
 • người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất
  • from a to z
   từ đầu đến đuôi, tường tận
  • not to know a from b
   không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết
mạo từ
 • một; một (như kiểu); một (nào đó)
  • a very cold day
   một ngày rất lạnh
  • a dozen
   một tá
  • a few
   một ít
  • all of a size
   tất cả cùng một cỡ
  • a Shakespeare
   một (văn hào như kiểu) Sếch-xpia
  • a Mr Nam
   một ông Nam (nào đó)
 • cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...;
  • a cup
   cái chén
  • a knife
   con dao
  • a son of the Party
   người con của Đảng
  • a Vietnamese grammar
   cuốn ngữ pháp Việt Nam
giới từ
 • mỗi, mỗi một
  • twice a week
   mỗi tuần hai lần
Comments and discussion on the word "a"