Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
altogether
/,ɔ:ltə'geðə/
Jump to user comments
phó từ
 • hoàn toàn, hầu
 • nhìn chung, nói chung; nhìn toàn bộ
  • taken altogether
   nhìn chung, đại thể
 • cả thảy, tất cả
  • How much altogether?
   bao nhiểu cả thảy?
danh từ
 • (an altogether) toàn thể, toàn bộ
 • (the altogether) (thông tục) người mẫu khoả thân (để vẽ...); người trần truồng
  • in the altogether
   để trần truồng (làm mẫu vẽ, nặn...)
Related search result for "altogether"
Comments and discussion on the word "altogether"