Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
all
/ɔ:l/
Jump to user comments
tính từ
 • tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt trọn, mọi
  • all my life
   suốt đời tôi, trọn đời tôi
  • all day
   suốt ngày
  • with all speed
   hết tốc độ
  • for all that
   mặc dù tất cả những cái đó
  • all Vietnam
   toàn nước Việt Nam
  • in all respects
   về mọi phương diện
danh từ
 • tất cả, tất thảy, hết thảy, toàn thể, toàn bộ
  • all of us
   tất cả chúng tôi; tất cả chúng ta
  • all is over!
   thế là xong tất cả!
  • all are unanimous to vote
   tất cả đều nhất trí bầu
  • that's all I know
   đó là tất cả những điều tôi biết
  • all but he
   tất cả trừ nó ra
IDIOMS
 • above all
  • (xem) above
 • after all
  • (xem) after
 • all but
  • gần như, hầu như, suýt
   • all but impossible
    gần như không thể làm được
   • he was all but drowned
    hắn suýt chết đuối
 • all and sundry
  • toàn thể và từng người một, tất cả và từng cái một
 • all one
  • cũng vây thôi
   • it's all one to me
    đối với tôi thì cái đó cũng vậy thôi
   • at all
    chút nào, chút nào chăng
   • I don't know him at all
    tôi không biết hắn ta một chút nào
   • in all
    tổng cộng, tất cả, cả thảy
 • not at all
  • không đâu, không chút nào
  • không dám (lời đáp khi ai cảm ơn mình)
 • nothing at all
  • không một chút nào, không một tí gì
 • once for all
  • (xem) once
 • one and all
  • tất cả không trừ một ai; tất cả không trừ một cái gì
phó từ
 • hoàn toàn, toàn bộ, tất cả, trọn vẹn
  • to be dressed all in white
   mặc toàn trắng
  • that's all wrong
   cái đó sai cả rồi
IDIOMS
 • all alone
  • một mình, đơn độc
  • không ai giúp đỡ, tự làm lấy
 • all at once
  • cùng một lúc
  • thình lình, đột nhiên
 • all in
  • mệt rã rời, kiệt sức
 • all over
  • khắp cả
   • all over the world
    khắp thế giới
   • to be covered all over with mud
    bùn bẩn khắp người
  • xong, hết, chấm dứt
   • it's all over
    thế là xong, thế là hết
  • hoàn toàn đúng là, y như hệt
   • she is her mother all over
    cô ta y hệt như bà mẹ
 • all there
  • (thông tục) trí óc sáng suốt lành mạnh, không mất trí, không điên
   • he is not quite all there
    anh ta mất trí rồi; trí óc anh ta không còn sáng suốt nữa rồi
 • all the same
  • cũng thế thôi, cũng vậy thôi, không có gì khác
   • it was all the same to him
    cái đó đối với hắn thì cũng vậy thôi
   • if it's all the same to you
    nếu đối với anh không phiền gì, nếu không phiền gì anh
  • mặc dù thế nào, dù sao đi nữa
   • he was punished all the same
    mặc dù thế nào hắn cũng cứ bị phạt
   • all the same I ought to have stayed
    dù sao chăng nữa tôi phải ở lại thì phải
   • thank you all the same
    tuy vậy tôi vẫn xin cám ơn anh (chị...)
 • all the better
  • càng hay, càng tốt
 • all the more
  • càng
 • all the worse
  • mặc kệ
 • to be all attention
  • rất chăm chú
 • to be all ears
  • (xem) ear
 • to be all eyes
  • (xem) eye
 • to be all smimles
  • luôn luôn tươi cười
 • to be all legs
  • (xem) leg
 • graps all, lose all
  • (xem) grasp
 • it's all up with him
 • it's all over with him
 • it's all U.P. with him
  • (từ lóng) thế là nó tong rồi, thế là nó tiêu ma rồi thế là nó đi đời rồi
 • that's all there's to it
  • (thông tục) đấy chỉ có thế thôi, không có gỉ phải nói thêm nữa
 • it's (that's) all very well but...
  • (xem) well
Related search result for "all"
Comments and discussion on the word "all"