Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
part
/pɑ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • phần, bộ phận, tập (sách)
  • [a] great part of this story is true
   phần lớn chuyện đó là đúng
  • [a] part of them have arrived
   một số trong bọn họ đã đến
  • 3 parts of sugar, 5 of flour
   3 phần đường, 5 phần bột
  • spare parts of a machine
   phụ tùng của máy
 • bộ phận cơ thể
  • the [privy] parts
   chỗ kín (bộ phận sinh dục)
 • phần việc, nhiệm vụ
  • I have done my part
   tôi đã làm phần việc của tôi
  • it was not my part to interfere
   tôi không có nhiệm vụ can thiệp vào
  • to have neither part nor lot in
   không có dính dáng gì vào
 • vai, vai trò; lời nói của một vai kịch; bản chép lời của một vai kịch
  • her part was well
   vai chị ấy đóng giỏi
  • they don't know their parts yet
   họ không thuộc lời các vai của họ
  • to play an important part in the negotiations
   giữ một vai quan trọng trong cuộc đàm phán
  • to play a part
   (nghĩa bóng) đóng kịch, giả vờ
 • (số nhiều) nơi, vùng
  • I am a stranger in these parts
   tôi là một người lạ trong vùng này
 • phía, bè
  • to take someone's part; to take part with someone
   đứng về phía ai, về bè với ai, ủng hộ ai
 • (âm nhạc) bè
 • (từ cổ,nghĩa cổ) tài năng
  • a man of [good] part
   một người có tài
IDIOMS
 • for my part
  • về phần tôi
 • for the most part
  • phần lớn, phần nhiều
 • in part
  • một phần, phần nào
 • on one's part; on the part of
  • về phía
   • there was no objection on his part
    anh ta không phản đối gì
   • he apologized on the part of his young brother
    anh ấy xin lỗi hộ em anh ấy
 • part and parcel
  • (xem) parcel
 • part of speech
  • (ngôn ngữ học) loại từ
 • to take someething in good part
  • không chấp nhất điều gì; không phật ý về việc gì
 • to take part in
  • tham gia vào
ngoại động từ
 • chia thành từng phần, chia làm đôi
 • rẽ ra, tách ra, tách làm đôi
  • to part the crowd
   rẽ đám đông ra
  • to part one's hair
   rẽ đường ngôi (tóc)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phân phối, chia phần (cái gì)
nội động từ
 • rẽ ra, tách ra, đứt
  • the crowd parted anf let him through
   đám đông rẽ ra cho anh ấy đi
  • the cord parted
   thừng đứt ra
 • chia tay, từ biệt, ra đi
  • they parted in joy
   họ hoan hỉ chia tay nhau
  • let us part friends
   chúng ta hãy vui vẻ chia tay nhau
  • to part from (with) somebody
   chia tay ai
 • chết
 • (+ with) bỏ, lìa bỏ
  • to part with one's property
   bỏ của cải
IDIOMS
 • to part brass rags with somebody
  • (xem) brass
 • to part company with
  • cắt đắt quan hệ bầu bạn với
phó từ
 • một phần
  • it is made part of iron and part of wood
   cái đó làm một phần bằng sắt một phần bằng gỗ
Related search result for "part"
Comments and discussion on the word "part"