Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
whole
/houl/
Jump to user comments
tính từ
 • bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng
  • to escape with a whole skin
   thoát khỏi mà bình an vô sự
  • to come back whole
   trở về bình an vô sự
 • đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộ
  • my whole energy
   toàn bộ nghị lực của tôi
  • to swallow it whole
   nuốt chửng
  • the whole country
   toàn quốc
  • by three whole days
   suốt c ba ngày
 • (từ cổ,nghĩa cổ) khoẻ mạnh
IDIOMS
 • to do something with one's whole heart
  • toàn tâm toàn ý làm việc gì
danh từ
 • toàn bộ, tất c, toàn thể
  • the whole of my money
   tất c tiền của tôi
  • I cannot tell you the whole [of it]
   tôi không thể kể cho anh biết tất c được
  • as a whole
   toàn bộ, tất c, thành một khối; nói chung
  • upon (on) the whole
   tổng cộng, tính hết mọi lẽ, tổng quát
 • (toán học) tổng
Related search result for "whole"
Comments and discussion on the word "whole"