Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
angelical
/æn'dʤəlikəl/ Cách viết khác : (angelic) /æn'dʤəlik/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) thiên thần; giống thiên thần; siêu nhân
Related search result for "angelical"
Comments and discussion on the word "angelical"