Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
arête
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • xương cá
  • Grande arête
   cột sống của con cá
  • S'étrangler avec une arête
   bị mắc xương cá ở họng
 • (thực vật học) râu ngọn
 • cạnh, sống
  • Les arêtes d'un cube
   cạnh của khối lập phương
  • L'arête du nez
   sống mũi
Related search result for "arête"
Comments and discussion on the word "arête"