Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aride
Jump to user comments
tính từ
 • khô khan, khô cằn
  • Terre aride
   đất khô cằn
  • Sujet aride
   đề tài khô khan
 • cằn cỗi
  • Esprit aride
   trí óc cằn cỗi
Related search result for "aride"
Comments and discussion on the word "aride"