Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
attache
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • dây, xích
  • L'attache d'un chien
   xích chó
 • cái kẹp (để kép giấy)
 • (giải phẫu) điểm bám (của cơ vào xương)
 • cổ tay cổ chân
  • Avoir des attaches fines
   có cổ tay cổ chân thanh
 • (thực vật học) tua cuốn (của cây leo)
 • (số nhiều) mối liên hệ, mối liên lạc
  • Conserver des attaches avec sa province natale
   giữ liên hệ với tỉnh nhà
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự gắn bó
  • port d'attache
   cảng nơi một chiếc tàu được đăng ký
Related search result for "attache"
Comments and discussion on the word "attache"