Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bàn chải
Jump to user comments
noun  
 • Brush
  • bàn chải đánh răng
   a tooth-brush
  • bàn chải quần áo
   a clothes-brush
  • bàn chải tóc
   a hairbrush
Related search result for "bàn chải"
Comments and discussion on the word "bàn chải"