Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
balloon
/bə'lu:n/
Jump to user comments
danh từ
 • khí cầu, quả bóng
  • captive (barrage) balloon
   khí cầu có dây buộc xuống đất
  • observation balloon
   khí cầu quan trắc
  • pilot balloon
   khí cầu xem chiều gió
  • meteorological balloon
   bóng khí tượng
 • (hoá học) bình cầu
 • (kiến trúc) quả cầu (trên đầu cột) ô ghi lời (ở một bức tranh khôi hài)
nội động từ
 • lên bằng khí cầu
 • phồng ra, phình ra, căng lên (như quả bóng)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tăng giá, lên giá
Related words
Related search result for "balloon"
Comments and discussion on the word "balloon"