Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
banner
/'bænə/
Jump to user comments
danh từ
 • ngọn cờ
  • the banner of freedom
   ngọn cờ tự do
  • under the banner of Lenin
   dưới ngọc cờ của Lênin
 • biểu ngữ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu đề chữ lớn suốt mặt trang báo
định ngữ
 • tốt; quan trọng; hạng nhất
  • banner year
   năm kỷ lục
IDIOMS
 • to carry the banner
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (mỉa mai) đi lang thang suốt đêm không có chỗ trú chân (những người thất nghiệp)
 • to follow (join) the banner of...
  • đi theo ngọn cờ của..., theo phe đảng của...
 • to unfurl one's banner
  • tuyên bố chương trình của mình; bày tỏ quan điểm của mình
Related words
Related search result for "banner"
Comments and discussion on the word "banner"