Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
beyond
/bi'jɔnd/
Jump to user comments
phó từ
 • ở xa, ở phía bên kia
giới từ
 • ở bên kia
  • the sea is beyond the hill
   biển ở bên kia đồi
 • quá, vượt xa hơn
  • don't stay out beyond nine o'clock
   đừng đi quá chín giờ
  • the book is beyond me
   quyển sách này đối với tôi khó quá
  • he has grown beyond his brother
   nó lớn hơn anh nó
 • ngoài... ra, trừ...
  • do you know of any means beyond this?
   ngoài cách này ra anh có biết còn cách nào khác không?
IDIOMS
 • beyond compare
  • (xem) compare
 • beyond control
  • (xem) control
 • beyond one's depth beyond hope
  • (xem) hope
 • beyond measure
  • bao la, bát ngát
 • beyond reason
  • vô lý, phi lý
 • to live beyond one's income
  • (xem) income
danh từ
 • the beyond kiếp sau, thế giới bên kia
IDIOMS
 • the back of beyond
  • nơi xa xôi khuất nẻo nhất, nơi đáy biển chân trời
Related search result for "beyond"
Comments and discussion on the word "beyond"