Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
behind
/bi'haind/
Jump to user comments
phó từ
 • sau, ở đằng sau
  • to stay behind
   ở lại đằng sau
  • to fall behind
   rớt lại đằng sau
  • to look behind
   nhìn lại đằng sau
 • chậm, trễ
  • to be behind with (in) one's work
   chậm trễ trong công việc
  • to be behind with (in) one's payments
   thanh toán chậm
giới từ
 • sau, ở đằng sau
  • behind the door
   đằng sau cửa
  • to do something behind someone's back
   làm cái gì sau lưng ai
  • behind the scenes
   (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
  • behind time
   chậm giờ, muộn, trễ
 • kém
  • he is behind other boys of his class
   nó kém những trẻ khác cùng lớp
IDIOMS
 • behind the times
  • cũ rích, cổ lỗ
 • to go behind someone's words
  • tìm hiểu động cơ của ai, tìm hiểu ẩn ý của ai
danh từ
 • (thông tục) mông đít
Related words
Related search result for "behind"
Comments and discussion on the word "behind"