Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
band
/bænd/
Jump to user comments
danh từ
 • dải, băng, đai, nẹp
 • dải đóng gáy sách
 • (số nhiều) dải cổ áo (thầy tu, quan toà, viện sĩ hàn lâm...)
 • (vật lý) dải băng
  • frequency band
   dải tần số
  • short-waved band
   rađiô băng sóng ngắn
ngoại động từ
 • buộc dải, buộc băng, đóng đai
 • làm nẹp
 • kẻ, vạch, gạch
danh từ
 • đoàn, toán, lũ, bọn, bầy
 • dàn nhạc, ban nhạc
  • string band
   dàn nhạc đàn dây
IDIOMS
 • when the band begins to play
  • khi mà tình hình trở nên nghiêm trọng
ngoại động từ
 • tụ họp thành đoàn, tụ họp thành toán, tụ họp thành bầy
Related search result for "band"
Comments and discussion on the word "band"