Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bond
/bɔnd/
Jump to user comments
danh từ
 • dây đai, đay buộc; ((nghĩa bóng)) mối quan hệ, mối ràng buộc
 • giao kèo, khế ước, lời cam kết
  • to enter in to a bond to
   ký giao kèo, cam kết (làm gì)
 • (tài chính) phiếu nợ, bông
 • (số nhiều) gông cùm, xiềng xích, sự tù tội
  • in bonds
   bị gông cùm, bị giam cầm
 • sự gửi vào kho
  • in bond
   gửi vào kho (hàng hoá)
  • to take goods out of bond
   lấy hàng ở kho ra
 • (vật lý) sự liên kết
  • atomic bond
   liên kết nguyên tử
 • (kiến trúc) kiểu xây ghép (gạch, đá, để làm cho tường vững)
ngoại động từ
 • gửi (hàng) vào kho
 • (kiến trúc) xây ghép (gạch, đá)
Related search result for "bond"
Comments and discussion on the word "bond"