Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
biến hoá
Jump to user comments
verb  
 • To transform, to evolve
  • quá trình từ vượn biến hoá thành người
   the evolution of the ape into man
adj  
 • Versatile, multiform
  • lối đánh của du kích biến hoá không cùng
   the guerilla tactics is unendingly versatile
Related search result for "biến hoá"
Comments and discussion on the word "biến hoá"