Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blood
/blʌd/
Jump to user comments
danh từ
 • máu, huyết
 • nhựa (cây); nước ngọt (hoa quả...)
 • sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu
  • to thirst for blood
   khát máu
 • tính khí
  • in warm blood
   nổi nóng, nổi giận
  • bad blood
   ác ý
 • giống nòi, dòng dõi, họ hàng, gia đình
  • to be the same flesh and blood
   cùng một dòng họ, cùng một dòng máu
  • to be near in blood
   có họ gần
  • blood royal
   hoang gia
  • fresh blood
   số người mới nhập (vào một gia đình, một xã, một hội)
  • bit of blood
   ngựa thuần chủng
  • dauntlessness runs in the blood of that family
   tinh thần bất khuất là truyền thống của gia đình ấy
 • người lịch sự, người ăn diện ((thường) young blood)
IDIOMS
 • blood and iron
  • chính sách vũ lực tàn bạo
 • blood is thicker than water
  • (tục ngữ) một giọt máu đào hơn ao nước lã
 • to breed (make, stir up) bad blood between persons
  • gây sự bất hoà giữa người nọ với người kia
 • to drown in blood
  • nhận chìm trong máu
 • to freeze someone's blood
  • (xem) freeze
 • to get (have) one's blood up
  • nổi nóng
 • to get someone's blood up
  • làm cho ai nổi nóng
 • in cold blood
  • chủ tâm có suy tính trước
  • nhẫn tâm, lạnh lùng, không ghê tay (khi giết người)
 • to make one's blood boil
  • (xem) boit
 • to make someone's blood run cold
  • (xem) cold
 • you cannot get (take) blood (out of) stone
  • không thể nào làm mủi lòng kẻ nhẫn tâm được
ngoại động từ
 • trích máu
 • (săn bắn) luyện cho (chó săn) thích máu
 • (nghĩa bóng) xúi giục, kích động (ai)
Related words
Related search result for "blood"
Comments and discussion on the word "blood"