Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blot
/blɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • điểm yếu (về mặt chiến lược)
  • to hit a blot
   phát hiện ra một điểm yếu về mặt chiến lược
danh từ
 • dấu, vết (mực...)
 • vết xoá
 • (nghĩa bóng) vết nhơ, vết nhục
IDIOMS
 • a blot on one's escutcheon
  • vết nhơ cho thanh danh của mình
   • a blot on the landscape
    cái làm hại, cái làm đẹp chung
  • người làm mang tai mang tiếng cho gia đình
ngoại động từ
 • làm bẩn, vấy bẩn (bằng mực)
 • thấm
 • (nghĩa bóng) làm mất, làm nhơ, bôi nhọ (phẩm giá, danh dự)
nội động từ
 • thấm, hút mực (giấy thấm)
 • nhỏ mực (bút)
IDIOMS
 • to blot out
  • xoá đi, xoá sạch, tẩy sạch
   • to blot out a word
    xoá một từ
  • làm mờ đi, che kín
   • the fog blots out the view
    sương mù làm mờ phong cảnh
  • tiêu diệt, phá huỷ
 • to blot one's copy-book
  • (xem) copy-book
Related words
Related search result for "blot"
Comments and discussion on the word "blot"