Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
rip
/rip/
Jump to user comments
danh từ
 • con ngựa còm, con ngựa xấu
 • người chơi bời phóng đãng
 • chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau)
 • sự xé, sự xé toạc ra
 • vết rách, vết xé dài
ngoại động từ
 • xé, xé toạc ra, bóc toạc ra, tạch thủng
  • to rip out the lining
   bóc toạc lớp lót ra
  • to have one's belly ripped up
   bụng bị rách thủng
 • chẻ, xẻ dọc (gỗ...)
 • dỡ ngói (mái nhà)
 • (+ up) gợi lại, khơi lại
  • to rip up the past
   gợi lại quá khứ
  • to rip up a sorrow
   gợi lại mối buồn
  • to rip up an old quarel
   khơi lại mối bất hoà cũ
nội động từ
 • rách ra, toạc ra, nứt toạc ra
 • chạy hết tốc lực
  • to let the car rip
   để cho ô tô chạy hết tốc lực
  • to rip along
   chạy hết tốc lực
IDIOMS
 • to rip off
  • xé toạc ra, bóc toạc ra
 • to rip put
  • xé ra, bóc ra
  • thốt ra
   • to rip out with a curse
    thốt ra một câu chửi rủa
 • let her (it) rip
  • (thông tục) đừng hâm tốc độ; cứ để cho chạy hết tốc độ
  • đừng can thiệp vào, đừng dính vào
  • đừng ngăn cản, đừng cản trở
 • let things rip
  • cứ để cho mọi sự trôi đi, không việc gì mà phải lo
Related search result for "rip"
Comments and discussion on the word "rip"