Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
bridge
/bridʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • (đánh bài) brit
danh từ
 • cái cầu
 • sống (mũi)
 • cái ngựa đàn (viôlông, ghita...)
 • (vật lý) cầu
  • resistancy bridge
   cầu tần cao
 • (hàng hải) đài chỉ huy của thuyền trưởng
IDIOMS
 • bridge of gold; golden bridge
  • đường rút lui mở ra cho kẻ địch thua trận
 • to burn one's bridge
  • (xem) burn
ngoại động từ
 • xây cầu qua (sông...)
 • vắt ngang
  • the rainbow bridges the sky
   cầu vồng bắt ngang bầu trời
 • vượt qua, khắc phục
  • to bridge over the difficulties
   vượt qua những khó khăn
IDIOMS
 • to bridge the gap
  • lấp cái hố ngăn cách; nối lại quan hệ
Related search result for "bridge"
Comments and discussion on the word "bridge"