Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese, )
brunet
Jump to user comments
Adjective
  • có tóc, da, hay mắt sẫm màu, hoặc hơi sẫm màu
Noun
  • người có tóc sẫm màu (đen, nâu)
Related words
Related search result for "brunet"
Comments and discussion on the word "brunet"