Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brand
/brænd/
Jump to user comments
danh từ
 • nhãn (hàng hoá)
 • loại hàng
 • dấu sắt nung (đóng vào vai tội nhân); vết dấu sắt nung
 • vết nhơ, vết nhục
 • khúc củi đang cháy dở
 • (thơ ca) cây đuốc
 • (thơ ca) thanh gươm, thanh kiếm
 • bệnh gỉ (cây)
IDIOMS
 • to much a brand from the burning
  • cứu ra khỏi tình trạng bị huỷ diệt
ngoại động từ
 • đóng nhãn (hàng hoá)
 • đóng dấu bằng sắt nung (lên vai tội nhân); đốt bằng sắt nung
 • làm nhục, làm ô danh
 • khắc sâu (vào trí nhớ)
 • gọi (ai) là, quy (ai) là
  • he was branded as a war criminal
   hắn bị quy là tội phạm chiến tranh
Related search result for "brand"
Comments and discussion on the word "brand"