Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
café
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cà phê
  • Balle de café
   bì cà phê hạt
  • Plantation de café
   đồn điền cà phê
  • Une tasse de café
   một tách cà phê
 • tiệm cà phê; quán rượu
 • lúc uống cà phê; bữa ăn sáng có cà phê
  • Convive qui n'arrive qu'au café
   khách chỉ đến vào lúc uống cà phê
  • c'est fort de café
   xem fort
tính từ (không đổi)
 • (có) màu cà phê
  • Robe café
   áo màu cà phê
Related search result for "café"
Comments and discussion on the word "café"