Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
cap
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (địa chất, địa lý) mũi (đất nhô ra biển)
 • (hàng hải) hướng mũi tàu
  • Avoir le cap au nord
   chạy về hướng bắc (tàu)
  • de pied en cap
   từ đầu đến chân
  • doubler le cap de
   xem doubler
  • mettre le cap sur
   đi về hướng
danh từ giống đực
 • mũ cáp
  • Cape
Related search result for "cap"
Comments and discussion on the word "cap"