Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
causal
/'kɔ:zəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) nguyên nhân
  • (thuộc) quan hệ nhân quả
    • causal relation
      quan hệ nhân quả
Related search result for "causal"
Comments and discussion on the word "causal"