Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
call
/kɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi
  • a call for help
   tiếng kêu cứu
  • within call
   ở gần gọi nghe được
  • the call of the sea
   tiếng gọi của biển cả
 • tiếng chim kêu; tiếng bắt chước tiếng chim
 • kèn lệnh, trống lệnh, còi hiệu
 • lời kêu gọi, tiếng gọi
  • the call of the country
   lời kêu gọi của tổ quốc
  • the call of conscience
   tiếng gọi của lương tâm
 • sự mời, sự triệu tập
  • to have a call to visit a sick man
   được mời đến thăm người ốm (bác sĩ)
 • sự gọi dây nói, sự nói chuyện bằng dây nói
  • a telephone call
   sự gọi dây nói
 • sự thăm, sự ghé thăm, sự đỗ lại, sự ghé lại
  • to give (pay) somebody a call; to pay a call on somebody
   ghé thăm ai
  • to receive a call
   tiếp ai
  • to return someone's call
   thăm trả lại ai
  • port of call
   bến đỗ lại
 • sự đòi hỏi, sự yêu cầu
  • to have many calls on one's time
   có nhiều việc đòi hỏi, mất thời gian
  • to have many calls on one's money
   có nhiều việc phải tiêu đến tiền; bị nhiều người đòi tiền
 • sự cần thiết; dịp
  • there's no call for you to hurry
   chẳng có việc gì cần thiết mà anh phải vội
 • (thương nghiệp) sự gọi vốn, sự gọi cổ phần
 • (sân khấu) sự vỗ tay mời (diễn viên) ra một lần nữa
IDIOMS
 • at call
  • sẵn sàng nhận lệnh
 • call to arms
  • lệnh nhập ngũ, lệnh động viên
 • no call to blush
  • việc gì mà xấu hổ
 • close call
  • (xem) close
 • to get (have) a call upon something
  • có quyền được hưởng (nhận) cái gì
 • place (house) of call
  • nơi thường lui tới công tác
ngoại động từ
 • kêu gọi, mời gọi lại
  • to call a taxi
   gọi một cái xe tắc xi
  • duty calls me
   bổn phận kêu gọi tôi
  • to call an actor
   mời một diễn viên ra một lần nữa
  • to call a doctor
   mời bác sĩ
 • gọi là, tên là
  • he is called John
   anh ta tên là Giôn
 • đánh thức, gọi dậy
  • call me early tomorrow morning
   sáng mai anh hãy đánh thức tôi dậy sớm
 • coi là, cho là, gọi là
  • I call that a shame
   tôi cho đó là một điều sỉ nhục
 • gợi, gợi lại, nhắc lại
  • to call something to mind
   gợi lại cái gì trong óc, nhắc lại cái gì
 • triệu tập; định ngày (họp, xử...)
  • to call a meeting
   triệu tập một cuộc mít tinh
  • to call a strike
   ra lệnh đình công
  • to call a case
   định ngày xử một vụ kiện
 • phát thanh về phía
  • this ia the Voice of Vietnam calling Eastern Europe
   đây là tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu
nội động từ
 • gọi, kêu to, la to, gọi to
  • to call to somebody
   gọi ai
  • to call out
   kêu to, la to
 • (+ on, upon) kêu gọi, yêu cầu
  • to call upon somebody's generosity
   kêu gọi tấm lòng rộng lượng của ai
  • to call on someone to do something
   kêu gọi (yêu cầu) ai làm việc gì
  • to call on somebody for a song
   yêu cầu ai hát một bài
 • (+ for) gọi, đến tìm (ai) (để lấy cái gì...)
  • I'll call for you on my way
   trên đường đi tôi sẽ đến tìm anh
 • (+ at) dừng lại, đỗ lại (xe lửa...)
  • the train calls at every station
   tới ga nào xe lửa cũng đỗ lại
 • (+ at, on) ghé thăm, lại thăm, tạt vào thăm
  • to call at somebody's
   ghé thăm nhà ai
  • to call on somebody
   tạt qua thăm ai
 • (+ for) (nghĩa bóng) đòi, bắt buộc phải, cần phải
  • to call for trumps
   ra hiệu đòi người cùng phe đánh bài chủ
  • this conduct calls for punishment
   hành động này cần phải trừng phạt
IDIOMS
 • to call aside
  • gọi ra một chỗ; kéo sang một bên
 • to call away
  • gọi đi; mời đi
 • to call back
  • gọi lại, gọi về
 • to call down
  • gọi (ai) xuống
  • (thông tục) xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ
 • to call forth
  • phát huy hết, đem hết
   • to call forth one's energy
    đem hết nghị lực
   • to call forth one's talents
    đem hết tài năng
  • gây ra
   • his behaviour calls forth numerous protests
    thái độ của anh ấy gây ra nhiều sự phản đối
  • gọi ra ngoài
 • to call in
  • thu về, đòi về, lấy về (tiền...)
  • mời đến, gọi đến, triệu đến
   • to call in the doctor
    mời bác sĩ đến
 • to call off
  • gọi ra chỗ khác
   • please call off your dog
    làm ơn gọi con chó anh ra chỗ khác
  • đình lại, hoãn lại, ngừng lại; bỏ đi
   • the match was called off
    cuộc đấu được hoãn lại
  • làm lãng đi
   • to call off one's attention
    làm đãng trí
 • to call out
  • gọi ra
  • gọi to
  • gọi (quân đến đàn áp...)
  • thách đấu gươm
 • to call together
  • triệu tập (một cuộc họp...)
 • to call up
  • gọi tên
  • gợi lại, nhắc lại (một kỷ niệm)
   • to call up a spirit
    gọi hồn, chiêu hồn
  • gọi dây nói
   • I'll call you up this evening
    chiều nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh
  • nảy ra (một ý kiến); gây ra (một cuộc tranh luận...)
  • đánh thức, gọi dậy
  • (quân sự) động viên, gọi (nhập ngũ)
 • to call away one's attention
  • làm cho đãng trí; làm cho không chú ý
 • to call in question
  • (xem) question
 • to call into being (existence)
  • tạo ra, làm nảy sinh ra
 • to call into play
  • (xem) play
 • to call over names
  • điểm tên
 • to call a person names
  • (xem) name
 • to call somebody over the coals
  • (xem) coal
 • to call something one's own
  • (gọi là) có cái gì
   • to have nothing to call one's own
    không có cái gì thực là của mình
 • to call a spade a spade
  • (xem) spade
Related search result for "call"
Comments and discussion on the word "call"