Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
casual
/'kæʤjuəl/
Jump to user comments
tính từ
 • tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình, không có chủ định
  • a casual meetting
   cuộc gặp gỡ tình cờ
  • a casual glance
   cái nhìn bất chợt
 • (thông tục) tự nhiên, không trịnh trọng, bình thường, thường
  • clothers for casual wear
   thường phục
 • vô ý tứ, cẩu thả; tuỳ tiện
  • a casual person
   người vô ý; người cẩu thả
 • không đều, thất thường, lúc có lúc không
  • casual labourer
   người lao công có việc làm thất thường, người lao công không có việc làm cố định
danh từ
 • người không có việc làm cố định ((cũng) casual labourer)
 • người nghèo túng thường phải nhận tiền cứu tế ((cũng) casual poor)
Related search result for "casual"
Comments and discussion on the word "casual"