Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chết tươi
Jump to user comments
verb  
  • (nói về người, động vật đang sống bình thường) To die an instant death
    • sét đánh chết tươi
      struck by thunder, he died an instant death
Related search result for "chết tươi"
Comments and discussion on the word "chết tươi"