Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
cicuta
Jump to user comments
Noun
  • cây cần độc nước (cây lưu niên có rễ củ rất độc)
Related words
Related search result for "cicuta"
Comments and discussion on the word "cicuta"