Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cite
/sait/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dẫn, trích dẫn
  • to someone's words
   dẫn lời nói của ai
 • (pháp lý) đòi ra toà
  • to cite someone before a court
   đòi ai ra trước toà
 • nêu gương
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) biểu dương, tuyên dương
Related search result for "cite"
Comments and discussion on the word "cite"