Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
city
/'siti/
Jump to user comments
danh từ
 • thành phố, thành thị, đô thị
 • dân thành thị
 • (the City) trung tâm thương nghiệp và tài chính thành phố Luân-đôn
 • (định ngữ) (thuộc) thành phố
 • (City) (định ngữ) a City man người kinh doanh, a City article bài báo bàn về tài chính và thương nghiệp, City editor người biên tập phụ trách tin tức về tài chính (trong một tờ báo)
IDIOMS
 • Celestial City
 • Heavenly City
 • City of God
  • thiên đường
 • city state
  • thành phố độc lập và có chủ quyền (như một nước)
Related words
Related search result for "city"
Comments and discussion on the word "city"