Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
compter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đếm
  • Compter de l'argent
   đếm tiền
 • liệt vào số, coi như
  • Compter parmi ses amis
   liệt vào số những người bạn của mình
 • trả tiền
  • Compter cent francs à quelqu'un
   trả một trăm frăng cho ai
 • tính giá
  • Compter trois francs la bouteille
   tính giá ba frăng một chai
 • đánh giá, coi
  • Compter pour rien la fortune
   coi của cải chẳng ra gì
 • định
  • Je comptais venir te voir
   tôi vẫn định đến thăm anh
  • Ville qui compte un million d'habitants
   thành phố có một triệu dân
  • Compter d'illustres ancêtres
   có ông cha hiển hách
 • chắc rằng
  • Je compte que vous viendrez
   tôi chắc rằng anh sẽ đến
 • trải qua, tính được
  • Compter vingt années de service
   tính được hai mươi năm làm việc
 • tính từng li từng tí
  • Comté, conter
 • à pas comptés+ xem pas
  • compter tous les pas de quelqu'un
   dò xét ai từng bước
  • sans compter que
   không kể rằng
nội động từ
 • tính, làm tính
 • đếm
  • Compter jusqu'à dix
   đếm đến số mười
 • được tính đến, được kể đến
  • Effort qui ne compte pas
   sự cố gắng không được tính đến
 • tính sổ
  • Compter avec quelqu'un
   tính sổ với ai
 • tin cậy vào
  • Ne compter que sur soi
   chỉ tin cậy vào mình
  • Compter sur ses amis
   tin cậy vào bạn hữu
 • được coi trọng
  • Il compte dans le pays
   ông ta được coi trọng ở trong nước
  • à compter de
   kể từ
  • compter avec
   tính đến, chú ý đến
  • Il faut compter avec sa lenteur
   phải tính đến sự chậm chạp của nó
  • sans compter
   rộng rãi
  • Donner sans compter
   cho rộng rãi
Related words
Related search result for "compter"
Comments and discussion on the word "compter"