Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
conjuration
/,kɔndʤuə'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự phù phép
  • lời khấn, lời tụng niệm
  • lời kêu gọi trịnh trọng; lời cầu khẩn
Related search result for "conjuration"
Comments and discussion on the word "conjuration"