Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
trick
/trik/
Jump to user comments
danh từ
 • mưu mẹo, thủ đoạn đánh lừa; trò gian trá, trò bịp bợm
  • the trick took him in completely
   nó hoàn toàn bị mắc mưu
  • there must be some trick about it
   có cái gì gian trá bịp bợm trong đó
 • trò chơi khăm, trò choi xỏ; trò ranh ma, trò tinh nghịch
  • to be up to one's old tricks again
   lại dở những trò xỏ lá
  • to play a trick on someone
   xỏ chơi ai một vố
 • ngón, đòn, phép, mánh khoé, mánh lới nhà nghề
 • trò, trò khéo
  • conjuring trick
   trò nhanh tay, trò ảo thuật
  • to teach a dog tricks
   dạy cho làm trò
 • thói, tật
  • the has the trick of using slangs
   nó có cái tật hay dùng tiếng lóng
 • nước bài
  • to take (win) a trick
   được ăn một nước bài
 • (hàng hải) phiên làm việc ở buồng lái
IDIOMS
 • to be up to a trick or two
  • khôn ngoan, láu, đủ ngón, có tài xoay xở
 • I don't know the trick of it
  • tôi không biết mẹo
 • to know a trick worth two of that
  • biết một ngón hay hơn
 • that will do the trick
  • (thông tục) cứ thế là ăn tiền đấy
 • tricks of fortune
  • những trò trở trêu của số mệnh
 • whole bag of tricks
  • (xem) bag
ngoại động từ
 • lừa, đánh lừa, lừa gạt
  • to trick someone into doing something
   lừa ai làm gì
  • to trick someone out of something
   lừa gạt ai lấy cái gì
IDIOMS
 • to trick out (up)
  • trang điểm, trang sức
Related search result for "trick"
Comments and discussion on the word "trick"