Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
contrast
/'kɔntræst/
Jump to user comments
danh từ (+ between)
 • sự tương phản, sự trái ngược (giữa)
  • the contrast between light and shade
   sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối
  • to put colours in contrast
   để cho màu sắc tương phản nhau, để cho màu sắc đối chọi nhau
 • (+ to) cái tương phản (với)
động từ
 • làm tương phản, làm trái ngược; đối chiếu để làm nổi bật những điểm khác nhau; tương phản nhau, trái ngược hẳn
  • thesee two colours contrast very well
   hai màu này tương phản với nhau rất nổ
  • his actions contrast with his words
   hành động của của hắn trái ngược với lời nói của hắn
Related search result for "contrast"
Comments and discussion on the word "contrast"