Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cooper
/'koupə/
Jump to user comments
danh từ
 • quán rượu nổi (cho những người đánh cá ở Bắc hải) ((cũng) coper)
 • thợ đóng hàng
  • dry cooper
   thợ đóng thùng đựng đồ khô (lạc, đậu...)
  • wet cooper
   thợ đóng thùng đồ lỏng (dầu, mật...)
 • thợ chữa thùng
 • người làm xô, người làm chậu ((cũng) white cooper)
 • người bán rượu lẻ ((cũng) wine cooper)
 • bia đen trộn lẫn bia nâu
 • người làm nghề đóng rượu (vào thùng, chai)
ngoại động từ
 • chữa (thùng), đóng đáy (thùng)
 • cho vào thùng
  • to cooper up
   sửa sang, vá víu (cái gì...)
Related search result for "cooper"
Comments and discussion on the word "cooper"