Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chipper
/'tʃipə/
Jump to user comments
tính từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vui vẻ, hoạt bát
nội động từ
  • (như) chirp
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (to chipper up) hăng hái lên, vui vẻ lên
Related words
Related search result for "chipper"
Comments and discussion on the word "chipper"