Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
crank
/kræɳk/
Jump to user comments
danh từ
 • lối chơi chữ, lối nói kỳ quặc
 • ý nghĩ quái gỡ; hành động kỳ quặc, hành động lập dị
 • người kỳ quặc, người lập dị
 • cái quay tay (máy hơi nước, máy nổ)
ngoại động từ
 • lắp quay tay
 • bẻ thành hình quay tay
 • (crank up) quay (máy)
  • to crank up an engine
   quay một cái máy
tính từ
 • không vững, ọp ẹp, xộc xệch
 • (hàng hải) tròng trành, không vững (tàu, thuyền)
Related search result for "crank"
Comments and discussion on the word "crank"