Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
current
/'kʌrənt/
Jump to user comments
danh từ
 • dòng (nước); luồng (gió, không khí); (điện học) dòng điện
  • direct current
   dòng điện một chiều
  • alternative current
   dòng điện xoay chiều
 • dòng, luồng, chiều, hướng (dư luận, tư tưởng...)
  • the current of time
   dòng thời gian
  • the current of thought
   luồng tư tưởng
IDIOMS
 • against the current
  • ngược dòng
 • to breast the current
  • đi ngược dòng
 • to go with the current
  • đi theo dòng, đi xuôi dòng
tính từ
 • hiện hành, đang lưu hành
  • current money
   tiền đang lưu hành
 • phổ biến, thịnh hành, thông dụng
  • current opinions
   ý kiến (quan điểm) phổ biến
 • hiện thời, hiện nay, này
  • the current month
   tháng này
  • the current issue
   số (báo) kỳ này
IDIOMS
 • to go (pass, run) current
  • được thừa nhận, được dư luận chung công nhận là đúng (là thật)
Related words
Related search result for "current"
Comments and discussion on the word "current"